NYHETER

4. Mai 2020.

 

Evaluering av livsstyrketreningskurs i Sykehuspartner HF vår 2020

Kurset hadde oppstart 09.01.2020 og ble avsluttet 03.03.2020  og var for personer som var sykemeldte, eller stod i fare for å bli det. Dette kurset er nå evaluert, med spørreskjema før kursstart og etter avsluttet kurs. Resultatene var gode, med bedring i helse, mindre smerte og bedret arbeidsevne, spesielt i forhold til psykiske krav til jobben etter avsluttet kurs. Dette er i tråd med resultater fra tilsvarende kurs i 2016, 2017 og 2018.

 

25. September 2019.

 

Nytt kurs for sykemeldte arbeidstakere.


9. januar 2020 planlegges oppstart av et nytt kurs for personer som enten er sykemeldte eller står i fare for å bli det i Sykehuspartner HF. Livsmestringskurs AS er invitert til å bidra med kursledelse for dette kurset. Kurset består av 8 kursdager a` 3 timer og fokuserer et viktig livstema hver gang.
Kurset er en videreføring av tilsvarende kurs som har blitt arrangert i 2016, 2017 og 2018, med gode resultater for økning i deltakernes arbeidsevne og beredskap mot sykefravær. Planleggingen har startet og rekruttering av deltakere vil foregå i løpet av høsten 2019.


Livsmestringskurs AS takker for oppdraget.15. August 2019.


Livsmestringskurs AS avslutter samarbeidet med JobLearn i Østfold.


Etter 4 å med et utrolig utviklende og godt samarbeid med JobLearn i Østfold, avslutter Livsmestringskurs AS å levere arbeidsavklaringstjenester for JobLearn. Årsaken til dette er at NAV har valgt en annen leverandør av arbeidsavklaringstjenester enn JobLearn for de neste 4 årene.


Livsmestringskurs AS takker for interessante oppdrag og godt samarbeid.

2. Januar 2019

 

Avklaring og oppfølging av sykemeldte arbeidstakere i Østfold

Livsmestringskurs AS har fornyet avtalen med JobLearn avdeling Østfold om å levere arbeidsavklaringstjenester for sykemeldte. JobLearn arbeider på oppdrag fra NAV. Livsmestringskurs AS skal bistå i arbeidet med avklaring av arbeidsevnen på kort og lang sikt for personer som sliter med langvarig sykefravær. Avtalen fornyes fra og med 2. januar 2019 til 15. august 2019.


22. Oktober 2018

 

Nye nettsider

I dag lanserer Livsmestringskurs AS sine nye nettsider; www.livsmestringskurs.no.
Stor takk til Idium for godt samarbeid om den nye nettsiden......enjoy....


9. Oktober 2018

 

Nytt kurs for sykemeldte.


I dag startet vi opp et nytt kus for for sykemeldte arbeidstakere i regi av HR-avdelingen ved Sykehuspartner HF.
Kurset går over 8 ganger, men 3-timers samlinger ukentlig


19. September 2018


Nettverksmøte for Livsstyrketrenere i Østfold.


I dag har det vært møte i nettverket for Livsstyrketrenere i Østfold. Møtet ble holdt på Sykehuset i Østfold, Avd. Moss ved DPS.
Stadig flere livsstyrketrenere tilknyttes nettverket, som har blitt en fin arena for nettverksbygging og faglig møteplass


 

10. Oktober 2017


Nytt kurs for sykemeldte arbeidstakere.


I dag starter Vi opp et nytt kurs for sykemeldte arbeidstakere i regi av HR-avdelingen i Sykehuspartner HF.
Kurset går over 8 ganger med 3-timers samlinger ukentlig.


01. Juli 2017


Avklaring og oppfølging av sykemeldte arbeidstakere.

Livsmestringskurs AS har fornyet avtalen med JobLearn avdeling Østfold om å levere arbeidsavklaringstjenester for sykemeldte arbeidstakere. JobLearn arbeider på oppdrag fra NAV. Livsmestringskurs AS skal bistå i arbeidet med avklaring av arbeidseven på kort og lang sikt for personer som sliter med langvarig sykefravær. Avtalen fornyes fra og med 1. Januar 2017 og gjelder til og med 21. Desember 2018.


16. Januar 2017


Nettverk for Livsstyrketrenere i Østfold

13. Desember 2016 ble Nettverk for Livsstyrketrenere i Østfold etablert. 12 Livsstyrketrenere fra Østfold var representert på møtet, som ble holdt på Sykehuset Østfold i Moss. Nettverkets hovedformål er å være en arena for erfarings- og kunnskapsdeling. Videre skal man i nettverket ha mulighet for å kontakte hverandre ved behov for kursledere og co-kursledere. Nettverket møtes 2 ganger pr. år. Daglig leder for Livsmestringskurs AS er deltaker i nettverket.

28.Juli 2016


Evaluering av Livsstyrketreningkurset i Sykehuspartner HF vår 2016.


Livsmestringskurs AS arrarngerte i samarbeid med HR-avdelingen i Sykehuspartner et 8 ukers Livsstyrketreningtilbud for personer som var sykemeldte, eller stod i fare for å bli det. Dette kurset er nå evaluert, med spørreskjemaer før kursstart og etter avsluttet kurs. Resultatene var gode, med bedring i helse, mindre smerter og bedre arbeidsevne spesielt i forhold til psykiske krav i jobben etter avsluttet kurs. Det planlegges å innhente sykefraværsdata for deltakerne på kurset 6 måneder før kursstart og 6 måneder etter kursstart for å dokumentere eventuell sykefraværsreduksjon.

1. Juni 2016


Nytt kurs i Livsstyrketrening høsten 2016


Livsmestringskurs AS arrangerer, i samarbeid med KRUGE veiledning og Livsstyrketrening et Livsstyrketreningkurs med 8 samlinglinger a 3 timer høsten 2016. Kurset har fokus på stressmestring og er et kurstilbud til personer med helsemessige utfordringer i hverdagen. Kurset er et lavterskeltilbud og er i utgangspunktet åpent for alle interesserte.

Det holdes et informasjonsmøte om kurset 9.06.2016 kl. 18:00-kl.20:00 på Katarinahjemmet i Gjørstadgaten 9 på Majorstua i Oslo.

Kurset har oppstart torsdag 8. september og holdes annenhver torsdag til og med 8. Desember.

25. April 2016


Livstyrketreningskurs for sykemeldte og personer som står i fare for å bli sykemeldt.


Livsmestringskurs AS samarbeider med HR-avdelingen i Sykehuspartner om å tilby et 8 ukers Livsstyrketreningskurs for ansatte som sliter med mye sykefravær, eller står i fare for å bli sykemeldt. Kurset finansieres av NAV-arbeidslivssenter i Buskerud. Kurset har oppstart 26.04.2016.

25. April 2016


Nytt kurs i Livsstyrketrening høsten 2016.


Livsmestringskurs AS planlegger, i samarbeid med KRUGE veiledning og livsstyrketrening et livsstyrketreningskurs med 8 samlinger a 3 timer høsten 2016. Det holdes et informasjonsmøte om kurset 9.06.2016 kl. 18:00-20:00 på Katarinahjemmet på Majorstua i Oslo. Kurset har fokus på stressmestring og er et kurstilbud til personer med helsemessige utfordringer i hverdagen.
Kurset har 8 kursdager med oppstart i uke 34.

Kurset blir deltakerfinansiert.
Mer informasjon legges ut etterhvert.

16. Februar 2016


Planlagt kurs i Livsstyrketrening våren 2016 er avlyst.


Det planlagte kurset i Livsstyrketrening våren 2016 er avlyst på grunn av sykdom. Informasjonsmøtet om kurset 3.03.2016 kl.18:00-20:00 på Katarinahjemmet på Majorstua, avlyses således også. Vi beklager dette og satser på å kunne arrangere et nytt Livsstyrketreningskurs høst 2016.


8. Februar 2016.

 

Livsstyrketreningskurs vår 2016

Livsmestringskurs AS planlegger, i samarbeid med KRUGE veiledning og livsstyrketrening et livsstyrketreningkurs med 6 samlinger vår 2016. Det blir holdt informasjonsmøte om kurset torsdag 3.mars kl. 18:00-20.00 på Katarinahjemmet på Majorstua i Oslo. Kurset blir deltakerfinansiert. Mer informasjon legges ut etter hvert.

8. Februar 2016
5. februar 2016 endret Reaktorskolen navn til JobLearn. Livsmestringskurs AS har fra denne dato og ut 2016 avtale med JobLearn om levering av avklaringstjenester for sykemeldte arbeidstakere. Avklaringen gjelder arbeidsevne.


11. Januar 2016

 

Avklaring og oppfølging av sykemeldte arbeidstakere

Livsmestringskurs AS har fornyet avtalen med Reaktorskolen i Østfold om å levere avklaringstjenester for sykemeldte. Reaktorskolen arbeider på oppdrag fra NAV, og Livsmestringskurs AS skal bistå i arbeidet med avklaring av arbeidsevne på kort og lang sikt for personer som sliter med langvarig sykefravær. Oppdraget starter 1. januar 2016 og avsluttes 31.12.2016.

25. September 2015

Avklaring og oppfølging av sykemeldte arbeidstakere
Livsmestringskurs AS har i dag inngått avtale med Reaktorskolen i Østfold om å levere avklaringstjenester for sykemeldte. Reaktorskolen arbeider på oppdrag fra NAV og Livsmestringskurs AS skal bistå i arbeidet med avklaring av arbeidsevne på kort og lang sikt for personer som sliter med langvarig sykefravær. Oppdraget starter 1. oktober og avsluttes 31. desember 2015.


 

 

15. Mai 2015

 

Betydelig sykefraværsreduksjon med Livsstyrketrening

Våren 2013 ble det arrangert Livsstyrketreningskurs for langtidssykemeldte i tre foretak i Helse Sør-Øst (Vestre Viken, A-hus og Sykehuspartner) i samarbeid med Nasjonalt Kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering. Hensikten med kurset var å redusere og forebygge sykefravær og fremme helse og mestringsevne. Resultatene viste redusert fravær (42%) og økt arbeidsevne blant deltakerne (Se "Nyheter" 12. juni 2014) På grunn av relativt lavt deltakerantall (n=42) var det vanskelig å trekke gode konklusjoner ang. effekt. Det ble derfor besluttet å videreføre pilotprosjektet med tre nye grupper i disse foretakene våren 2014. Alle kursene hadde en varighet på 8 uker, med 3-timers samlinger en gang i uken. Deltakerne svarte på et spørreskjema før og etter kurset, samt 6 mnd etter avsluttet kurs. I tillegg ble det innhentet sykefraværsdata fra helseforetakene som hadde langtidssykemeldte som målgruppe. Deltakerne i Livsstyrketreningsgruppene rapporterte signifikant bedring i helse, mindre smerter og bedre arbeidsevne etter avsluttet kurs. Det er spesielt bedring i forhold til psykologiske krav i jobben. Deres evne til å være oppmerksomme har også økt. Det betyr i praksis at deltakerne har større evne til å konsentrere seg og opplever mindre stress. Det er en signifikant forskjell mellom hvor mye formelle øvelser de gjør og deres evne til å være oppmerksomme. Sykefraværet ble målt seks måneder før kurset og seks måneder etter kurset i de fire gruppene med langtidssykemeldte deltakere. Det gjennomsnittlige fraværet var 58,4 dager før kurset og 39,5 dager etter kurset. Det tilsvarer en reduksjon på 32%. Den kvalitative delen av undersøkelsen viser også at deltakerne opplever at de takler stress bedre og at de har blitt bedre kjent med seg selv og sine egne reaksjonsmønstre. Dette gjør at de håndterer ulike utfordrende situasjoner både på jobb og hjemme på en for dem bedre måte. Disse resultatene sett i sammenheng med resultatene fra Livsstyrketreningskursene i 2013 viser at et kurs i Livsstyrketrening reduserer sykefravær og bedrer arbeidsevnen.

April 2015

 

Tilbake til arbeid med Livsstyrketrening

Livsmestringskurs AS har inngått avtale med Sykehuspartner ved HR-avdelingen, om kursledelse av et 10-ukers kurstilbud for personer med sykefraværsproblematikk, med oppstart i april 2015. I dette kurset vil også personer som står i fare for å bli sykemeldt kunne delta. Kurset har 10 deltakere og del-finansieres av NAV-arbeidslivssenter i Buskerud.


 

Januar 2015

 

...Veien til likevekt...Mestringstilbud for personer med sykelig overvekt

Livsmestringskurs AS har fått i oppdrag å kurslede to 10-uklers mestringskurs for personer med sykelig overvekt ved Sykehuset i Østfold, med oppstart i Januar 2015. Kursene går parrallelt. En fagperson fra overvektspoliklinikken ved Sykehuset Østfold hospiterer på begge kursene i den hensikt å tilføre overvektspoliklinikken kunnskap og kompetanse i kursledelse for denne pasientgruppen.

Januar 2015

 

Evaluering av Livsstyrketreningtilbudet for personer med sykefraværsproblematikk

Kurstilbudet for personer med sykefraværsproblematikk, som ble holdt på Ahus høsten 2014 er nå evaluert. Evalueringen omhandler deltakernes erfainger gjennom kursperioden med hensyn til opplevelse av opplevd helse og mestringsevne. Tilbakemeldingene er gode og i tråd med evalueringene fra tidligere Livsstyrketreningtilbud for denne målgruppen.. gjennomkursperioden

Oktober 2014

 

Tilbake til arbeid med livsstyrketrening

HR-avdelingen ved Ahus arrangerer et 8 ukers kurstilbud for ansatte ved sykehuset med sykefraværsproblematikk. Livsmestringskurs AS er ansvarlig kursholder i samarbeid med kursleder ved HR-avdelingen i Sykehuspartner. Kurset har 12 deltakere og del-finansieres av NAV-arbeidslivssenter i Akershus.

September 2014
...Veien til likevekt...Nye kurs for personer med sykelig overvekt.
Livsmestringskurs AS har inngått avtale med sykehuset Østfold om kursledelse for 2 nye kurs for personer med sykelig overvekt høsten 2014. Kursene er i regi av lærings-og mestringssenteret i samarbeid med overvektspoloklinikken.

15. september 2014. Sammendrag av doktorgradsarbeid om oppmerksomt nærvær (mindfulness)

"Mindfulness training for medical and psychology students"
9. september forsvarte cand. med. Michael deVibe sin avhandling for graden phd: "Mindfulness training for medical and psychology students." Den første artikkelen i avhandlingen er en litteraturgjennomgang av den mest kjente metoden for mindfulness trening, kalt Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Den viser en moderat og konsistent effekt på en rekke mål for psykisk helse hos et bredt spekter av målgrupper, inkludert studenter. I den andre artikkelen presenteres resultatene av et 7-ukers MBSR program for 288 medisin- og psykologistudenter i Oslo og Tromsø. Treningen førte til mindre mentalt stress, økt velvære og mindfulness etter programmet sammenlignet med kontrollgruppen. Kvinnelige studenter hadde best effekt av treningen, og de rapporterte også redusert studiestress. I den tredje artikkelen utforskes hvilke studenter som hadde mest nytte av MBSR programmet. Studenter som var emosjonelt sårbare og samvittighetsfulle hadde best effekt av treningen, målt på psykiske plager, subjektivt velvære og studiestress, mens sårbare og samvittighetsfulle studenter i kontrollgruppen rapporterte økte stressplager og redusert velvære når eksamen nærmet seg. Avhandlingen rapporterer også økt bruk av problemløsende mestringsstil etter mindfulness treningen. Samlet tyder resultatene på at mindfulness trening er en mulig måte å redusere nivået av psykiske plager og bedre velvære blandt studentene.

www.med.uio.no/helsam/forskning/aktuelt/arrangemen...


1. september 2014


...." Veien til likevekt"... Nye kurs for personer med sykelig overvekt.

Livsmestringskurs AS samarbeider med overvektpoliklinikken og lærings-og mestringssenteret ved Sykehuset i Østfold om planlegging, gjennomføring og evaluering av kurstilbud til personer med sykelig ovekt. Det er avtalt to 10-ukers kurs høsten 2014.

1. september 2014

 

Livsstyrketreningstilbud på Ahus


Livsmestringskurs AS samarbeider med HR-avdelingen på Ahus om et 8 ukers kurstilbud til ansatte med mye sykefravær på Ahus. Samarbeidet er en videreføring og implementering av pilotforsøk1 og pilotforsøk2 av samarbeidsprosjektet i regi av Helse Sør-Øst. (Se over) Livsmestringskurs AS bidrar med planlegging, gjennomføring og evaluering av kurstilbudet. Kurset starter i begynnelsen av oktober og avsluttes i desember 2014.

12. juni 2014


Tilbake til arbeid med Livsstyrketrening

Sammendrag av evalueringsrapport for prosjektet "Livsstyrketrening for langtidssykemeldte; et tiltak for å styrke arbeidsevnen":

Våren 2013 arrangerte HR-avdelingen i Helse Sør-Øst i samarbeid med Nasjonalt Kompetansesenter for Arbeidsrettet rehabilitering et prosjekt for å se hvorvidt et kurs i Livsstyrketrening kunne bidra til å styrke arbeidsevnen blant langtidssykemeldte ansatte. Ansatte fra de 3 foretakene Vestre Viken, A-hus og Sykehuspartner deltok. Kurset hadde en varighet på 8 uker, en samling i uka a` 3 timer. Deltakerne svarte på et spørreskjema rett før, rett etter og 6 måneder etter ar kurset var avsluttet. I tillegg ble det innhentet sykefraværsdata på alle deltakerne de siste 6 måneder før kurset og 6 måneder etter avsluttet kurs. Livsstyrketrening er et helsefremmende tiltak i gruppe basert på fenomenologi, konfluent pedagogikk og oppmerksomt nærvær (mindfulness). Til tross for at kurset ikke handlet om diagnose og sykdom bidro det til signifikante endringer i opplevd helse, arbeidsevne og sykefravær. Sykefraværet blant deltakerne i løpet av 6 måneder var gjennomsnittlig 76,2 dager før kurset og 31,8 dager etter kurset, dvs en reduksjon på 42%. Dette kan understøtte vår antakelse om at tilbakeføring til arbeid ved langtidsfravær i liten grad handler om behandling av sykdom, men mer om hvordan mestre sykdom, smerter og livets utfordringer. Konklusjon: Et 8-ukers kurs i Livsstyrketrening øker arbeidsevnen og fremmer tilbakeføring til arbeid.
Livsmestringskurs AS har deltatt i prosjektet med kursledelse av 1 av gruppene med ansatte med sykefraværsproblematikk i pilotforsøk1 og med kursledelse av 2 av gruppene i pilotforsøk2, samt prosjektledelse for en del av prosjektet. Videre har leder for Livsmestringskurs AS, Liv Tønnesen bidratt med innspill i evalueringsarbeidet og til evalueringsrapporten.

27. januar 2014

"Veien til likevekt"..... Nye kurs for personer med sykelig overvekt.


For å hjelpe personer med sykelig overvekt har det offentlige helsevesenet innført overvektskirurgi som en av flere behandlingsmetoder. Det kreves av personer som er utredet for sin overvekt og fyller kriteriene for overvektskirurgi og ønsker dette, at de deltar i et 40-timers obligatorisk livsstilsendringsprogram; "Startkurs - på vei mot likevekt". (Mathiesen, C. 2011)

Livsmestringskurs AS samarbeider med Overvektspoliklinikken og Lærings-og mestringssenteret ved Sykhuset i Østfold om kursledelse og gjennomføring av dette programmet. Det er interessante erfaringer fra dette programmet i den forstand at ca. 40% av deltakerne i livsstilsendringsprogammet klarer å endre sin livsstil på en slik måte at de etter avsluttet kurs revurderer sin beslutning om overvektskirurgi, og fortsetter/mestrer sin vektreduksjon enten ved medisinsk behandling, ulike rehabiliteringstilbud eller ved oppfølging i primærhelsetjenesten.

2. januar 2014 Sykefraværsprosjekt i regi av Helse Sør-Øst

Tilbake til arbeid med Livsstyrketrening - videreføring av pilot-prosjektet
Formålet med dette prosjektet er å få svar på om deltakelse i Livsstyrketreningsgrupper bidrar til tilbakeføring til arbeid for personer med mye sykefravær. (Se over: nyhet 6. juni 2013). På bakgrunn av tilfredstillende resultater fra det første pilotforsøket, er det besluttet å videreføre prosjektet med 3 nye grupper for personer med høyt sykefravær ved Vestre Viken, Sykehuspartner og A-hus i Helse Sør-Øst. Det er planlagt gjennomføring av dette gruppetilbudet med oppstart i April og avslutning i Juni 2014
Livsmestringskurs AS bidrar i prosjektet med gruppeledelse og gjennomføring av to pilot-grupper, henholdsvis ved Vestre Viken HF og Sykehuspartner HF.

10. oktober 2013 Jubileumskonferanse

 

10 år med Læring og Mestring

12. og 13 september markerte Lærings-og Mestringssenteret ved Sykehuset Østfold sitt 10-årsjubileum med en konferanse i Fredrikstad. Konferansens tema var pasient-og pårørendeopplæring, med eksempler fra kommuner og sykehus. Temaene på konferansen belyste pasient-og pårørendeopplæring såvel fra et historisk perspektiv som fra pedagogiske og forskningsmessige perspektiver. Livsmestringskurs AS, ved fysioterapeut og pedagog Liv Tønnesen bidro med mestringshistorien "fra kreft til kraft" - hvordan personers fortolkning av alvorlig sykdom har betydning for livsmestring.

Seniorforsker ved Oslo Universitetssykehus, May Solveig Fagermoen presenterte arbeidet "Nytte av pasientopplæring - nyere norsk forskning". Det er, i følge Fagermoen lite forskning på feltet, men for tiden økende. Både effektstudier og mer kvalitative tilnærminger basert på pasienters vurderinger og erfaringer anvendes for å dokumentere nytten av pasientopplæring. Livsstyrketrening ble omtalt som godt dokumentert for pasienter med reumatiske sykdommer. Videre er et kurstilbud til personer med sykelig overvekt ("Startkurs - På vei mot likevekt") godt dokumentert, i følge seniorforskeren.

Doktorgradsarbeid innen helsefremmende arbeid, 11. desember 2012

 

Hvordan kunne leve bedre med langvarige helseproblemer

Forsker Karen Therese Sulheim Haugstvedt har funnet forhold som kan bidra til at pasienter og pårørende styrker sin evne til å leve med utfordringene med langvarige helseproblemer, noe som gjelder stadig flere. To tema fremsto som sentrale, å ta det som er viktig for seg selv på alvor, og å orke å erkjenne egne følelser, tanker og reaksjoner.
Studien "From helplessness between "either-or" to confidendce in "both-and": Experiences of self-understanding among people with long-lasting health problems", består av 3 ulike prosjekter med veiledningsgrupper. Langtidssykemeldte, foreldre til barn med overvekt og foreldre til barn med funksjonshemning har beskrevet sine forandringsprosesser. I utgangspunktet følte de seg usikre og hjelpeløse. De fant ikke ut av hva som var best, og ble fastlåst i en ambivalens mellom "enten-eller"; skulle de være syke eller gå på jobb, godta barnet med overvekt, eller sette grenser, sørge over det friske barnet de ikke fikk eller nyte gleden med barnet de hadde?
Nye oppdagelser og dypere erkjennelse ble stimulert av relasjoner som opplevdes trygge og anerkjennende, med frihet til å være seg selv. Deltakerne hadde dessuten behov for å være anonyme, erkjenne egne erfaringer og ikke minst: bli utfordret. De "hadde skoen på" og "kjente hvor den trykket", men visste ikke hva de trengte nå. Når de reflekterte over konsekvensene av nye oppdagelser, bedret de sin selvforståelse og revurderte sine behov. Når deltakerne prøvde ut selvvalgte forandringer i hverdagen, ble de overrasket over økte resursser, glede og selvrespekt. Når de kjente seg selv bedre kunne de bedre ta vare på seg selv. Forandringer ble mulig å gjennomføre når de var begrunnet ut fra hva som var viktig, og de ble varige fordi de også tok hensyn til egne følelser.
Haugstvedt avslutter med at virkeligheten ble et samtidig "både-og"; de kunne være både sårbare og sterke. Resultatene gir aktuell kunnskap for å kunne utvikle tiltak som fremmer menneskers helse og verdighet.

Sammendrag av doktorgrads-arbeidet til Heidi Zangi, 22.august 2012


Oppmerksomhetstrening demper stress og utmattelse ved reumatisk sykdom.

 

Sykepleier og forsker Heidi A. Zangi har gjennom sitt doktorgradsarbeid vist at personer med revmatiske sykdommer som leddgikt, bekhterev og psoriasis artritt fikk mindre emosjonelt stress og utmattelse etter å ha deltatt på kurs i livsstyrketrening. De fikk også økt tro på sin egen evne til å mestre smerter og andre symptomer. På kurset trente deltakerne på å møte ulike stressfylte situasjoner med en bevisst oppmerksomhet (mindfulness) fremfor å reagere automatisk eller følge vante handlingsmønstre. Effekten av kurset var større ett år etterpå enn rett etter kurset. Kurset ble gitt som supplement til medikamentell behandling.
Selv om det er gjort store fremskritt i den medisinske behandlingen av revmatiske leddsykdommer, er der fortsatt mange som opplever belastninger i form av smerter, tretthet, og begrensinger i funksjon. Det er derfor behov for supplerende behandlingstilbud som styrker den enkeltes evne til å ivareta seg selv. Kurs i livsstyrketrening er et slikt tilbud.


Kurset ble først evaluert i en klinisk forløpsstudie med ett års oppfølging og deretter i en studie hvor deltakerne ble tilfeldig fordelt til å delta på kurset umiddelbart eller stå på en venteliste i ett år. Ventelistegruppen fikk en CD med oppmerksomhetsøvelser til frivillig benyttelse. Gjennom fokusgruppeintervjuer ble deltakernes egne erfaringer med kurset utforsket. Deltakerne beskrev at kurset hadde bidratt til at de i større grad aksepterte seg selv som både friske og syke, at de var mer bevisst på følelsene sine, og at de var mer oppmerksomme på egne behov. Gjennkjennelse og fellesskap med andre som var i samme situasjon hadde også vært viktig for utbyttet.


Basert på resultatene fra doktorgradsarbeidet, anbefaler Zangi at kurs i livsstyrketrening blir etablert som et tilbud til personer med revmatiske sykdommer, spesielt for dem som opplever sykdommen belastende og har høy grad av tretthet.